عکس یک خانه

درباره ما 

والین تولیدات خود را از سال 93 با تولید کتری و قوری استیل آغاز نمود و در ادامه سعی دارد با تمرکز بر تولید محصولات کوچک آشپزخانه نیازهای خانواده های ایرانی را در این مقوله تامین نماید. این مجموعه اگر چه نشانی جوان است، ولی مبنای کار خود را  بر پایه دانش و تجربه بنا کرده است. و در اندک مدت نه تنها توانسته رابطه موفقی با مصرف کنندگان نهایی داشته باشد،  بلکه سایر نشان های پرآوزه تجاری که محصولات خود را  از طریق واردات تامین میکردند،  متقاعد ساخته که این شرکت ها با تکیه بر توانمندی ایجاد شده در این واحد تولیدی، "ساخت داخل" را جایگزین واردات نماید.

موسسین این شرکت که خود از دانش آموختگان و پیرون مکتب استاد فقید میر مصطفی عالی نسب از پیشروان صنعت ملی میباشند، گنجینه ایی گران بها از تجارب و آموزه های مدیریتی و صنعتی را با خود به همراه دارند.

در این مجموع باور بر این است که یکپارچه سازی علم و تجربه، یگانه رویکرد موفق در صنعت است. و با بهره گیری از فن آوری روز و بیش از نیم قرن تجربه اجرایی سعی در تولید محصولاتی در خور مشتری آگاه و نکته بین را دارد.

​​​​​​​

ویژگی های برند

احترام گذاری

کاربر دوستی

​تنوع

مــا بســیار علاقه مندیــم کــه ســبک زندگــی مــدرن را بــا ســبک زندگـی ایرانـی تلفیـق کنیـم و بخشـی از سـبک زندگی مشـتریان خـود باشـیم.
برایمــان ارزشــمند اســت دربــاره کالای خــود صریــح، صــادق ، واقــع بیــن و ســختگیر باشــیم و همچنیــن توجــه ویــژه بــه  جنبه هــای اقتصــادی از نــگاه مشــتری، از الویتهــای ماســت.
 ایـن ارزشهـا در تمامـی فرایندهـا و محصـولات والیـن جـاری اسـت.​​​​​​​

نگرشی نو در عین حال
​​​​​​​اصیل

پویایی

از ویژگیهــای برنــد والیــن هســتند و مــا بــا اتــکا بــه ایــن ویژگیهــا خــود را از دیگــر نشــانهای تجــاری متمایــز میسازیم و  عمیقا بــه آنهــا پایبندیــم. مشتــــریان خــود را بــه خوبــی میشناســیم و میدانیــم بــا افــرادی نکتــه ســنج، باهــوش و اجتماعــی روبــررو هســتیم. آن هــا بــه دنبــال آرامــش و ســپری کــردن اوقاتــی خــوش بــا نزدیــکان و دوسـتان هسـتند و مـا را انتخـاب خواهنـد کـرد زیـرا بـه خوبـی زیبایــی را درک میکننــد و بــرای آن ارزش قائلنــد.​​​​​​​

​گالری

​النا | ELENA

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 5.5 لیتر​​​​​​​

النا

​آتنا | ATENA

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

آتنا

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 5.5 لیتر​​​​​​​

​دیانا | DIANA

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

دیانا

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 4.5 لیتر​​​​​​​

محصولات والین

آرتمیس | ARTEMIS

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

​آرتمیس

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 5 لیتر​​​​​​​

​آریسا | ARISA

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

آریسا

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 4 لیتر​​​​​​​

نارین | NARIN

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

​نارین

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 1 میلمتر
ظرفیت: 5.5 لیتر​​​​​​​

آترین | ATRIN

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

آترین

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 5 لیتر​​​​​​​

دانلود کاتالوگ محصولات

پیرامید | PIRAMID

در دو طرح مات و براق​​​​​​​

پیرامید

با دو نوع دسته باکالیت استیل / استیل
ضخامت بدنه: 0.8 میلمتر
ظرفیت: 3.5 لیتر​​​​​​​

شغل شما از اینجا شروع می شود...

فرصت های همکاری:​​​​​​​

منابع انسانی بدون شک مهم ترین و محوری ترین داشته هر سازمانی میباشد. مجموعه والین نیز رشد و توسعه خود را مدیون همکاران با انگیزه و توانمند خود می داند، لذا این شرکت همواره آمادگی خود جهت همکاری با متخصصین عزیز  را اعلام  میدارد.​​​​​​​

برخی  از این حوزه ها عبارتند از:​​​​​​​

1 - طراحی محصول
2 - طراحی قالب و دستگاه مخصوص
3 - خدمات فنی و مهندسی
4 - فرآیندهای پرسکاری/آبکاری/پولیشکاری
5 - توزیع
6 - بازاریابی و فروش​​​​​​​
​​​​​​​و سایر حوزه های مرتبط

با والین در تماس باشید.​​​​​​​

سوالات متداول

​خدمات قابل ارائه توسط والین

نیاز به خدمات دارید؟؟؟

خدمات اینداکشن: خدمات کف اینداکشن ظروف استیل (بریزینگ کف ظروف)
شکل دهی: خدمات شکل دهی ظروف استیل برش هیدروفرم
خدمات بازرگانی: تامین دسته های باکالیتی جهت ظروف استیل و آلومینیم از شرکت​​​​​​​ GULBAK ترکیه
خدمات بازرگانی: تامین رنگ های تفلون و سیلیکون جهت ظروف و آلومینیم از شرکت ​​​KANAT , THERNA ترکیه

ارتباط با والین

شرکای تجاری

​همکار بهترین برند ها هستیم:)

تماس با ما

تلفن:

 :دفتر
021-55323966   55327836  55327366
:کارخانه
021-55875389 
55828953 

آدرس:

دفتر : تهران ، میدان شوش ، خیابان صابونیان ، مجمتع الماس بلورین ، طبقه ششم ، واحد 1194
کارخانه : تهران ، جاده قدیم ساوه ، نرسیده به بزرگراه آزادگان ، خیابان علی آباد پاکدانه ، مجتمع صنعتی برق ، واحدهای 25 ال 28

ایمیل:

info@valin.ir